Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Skin Affair

1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van onze webshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Algemene Verkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken die, zoals in deze Algemene Verkoopvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van onze webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door onze webshop ingeschakelde tussenpersonen en derden.
 5. Op alle transacties waarvoor deze Algemene Verkoopvoorwaarden gelden, is het Nederlands recht van toepassing.
 6. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan in verband met de overeenkomst zullen bij uitsluiting worden behandeld volgens het Nederlands Recht. Een geschil is aanwezig zodra een der partijen zulks schriftelijk aan de ander heeft medegedeeld.

 

2. Aanbieding en Prijzen

 1. Elke aanbieding van de Onderneming is vrijblijvend.
 2. Acties gelden zolang de voorraad strekt.
 3. Verkoper is gerechtigd om de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving dienovereenkomstig te verhogen en door te berekenen aan Koper.
 4. De gefactureerde verkoopprijs is de prijs geldende op de dag van bestellen.
 5. De bij de artikelen vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Eventuele afhandel- en afleveringskosten, eventuele belastingen of andere heffingen zullen afzonderlijk worden vermeld.
 6. Alle aanbiedingen worden door Verkoper naar beste weten en met de grootste zorg gedaan. Verkoper staat er evenwel niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen.


3. Betaling

 1. Betaling dient zonder kortingen, aftrek of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeldt.
 2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Koper een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd, te verrekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.
 3. Incassokosten, zowel buitenrechtelijke als gerechtelijke, komen voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom.


4. Levering

 1. De door Verkoper opgegeven leveringstijden zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien de levering hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan uiterlijk binnen vier (4) werkdagen, na de dag waarop hij de bestelling heeft gedaan, bericht. Koper heeft in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Verkoper zal in dat geval vooruit betaalde bedragen restitueren, echter zonder vergoeding van rente.
 2. Verkoper is niet verplicht tot verdere leveringen zolang Koper met enige betaling in gebreke blijft.
 3. De levertermijn is uiterlijk vijf (5) werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de Koper zijn bestelling bij Verkoper heeft gedaan, mits voorradig.
 4. Verkoper is steeds gerechtigd deelleveringen uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is onze webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.


5. Garantie & Retour

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product in de originele staat en verpakking aan de Verkoper geretourneerd worden. Skin Affair neemt geen producten retour waarvan de verzegeling is verbroken. Klik hier voor het retour formulier.


6. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onze webshop. Onze webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onze webshop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


7. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan onze webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft Verkoper het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie (3) maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks door dit aan de Koper mede te delen en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 3. In geval Verkoper de nakoming van haar verplichtingen opschort is zij bevoegd - en aan het einde van de opschortingsperiode verplicht - te kiezen voor de uitvoering, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 4. Indien de overmachtstoestand langer dan drie (3)maanden duurt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks voorzover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt. Ook in geval van ontbinding is Verkoper niet tot enige schadevergoeding jegens Koper verplicht.
 5. Verkoper zal Koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien Koper al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Verkoper verschuldigd is, is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op Koper over.


9. Aansprakelijkheid

 1. Voor misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Verkoper en Koper, danwel tussen Verkoper en derden, betrekking hebbend op de relatie tussen de Koper en Verkoper, is Verkoper niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Verkoper.
 2. De aansprakelijkheid van Verkoper strekt zich nimmer uit tot bedrijfsschade of andere indirecte schade.
 3. Verkoper is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van schending van enig recht van intellectuele of industriële eigendom, licenties of andere rechten van derden.
 4. De in bovenstaande leden voor Verkoper zelf bedongen beperkingen respectievelijk uitsluitingen van aansprakelijkheid, alsmede vrijwaring, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten, ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie zij geleverde zaken en/of onderdelen betrekt.
 5. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen vier(4) werkdagen na aflevering aan onze webshop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Retournering van de geleverde producten aan Verkoper kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.
 6. Op onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van onze leveranciers.
 7. Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom alsmede auteursrechten blijven bij Verkoper berusten.
 8. Mededelingen, gegevens, opgaven en monsters door Verkoper gedaan of verstrekt, in welke vorm en van welke aard ook, zijn uitsluitend indicatief bedoeld en voor Verkoper nimmer bindend, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.
 9. Onze webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Copyright

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming en is voor eigen of intern gebruik van onze klanten. Het is niet toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming is het niet toegestaan deze website op andere manieren te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken
De inhoud, waaronder alle teksten, foto's en logo's, op deze site zijn eigendom van betreffende rechthebbende bedrijven. De merken worden alleen gevoerd om bezoekers aan en klanten van de website duidelijk te maken welke producten er te koop zijn en in welk gedeelte van de website men zich bevind.

Aansprakelijkheid
Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige website die is verbonden/gelinkt van of naar deze website.

Online aankopen
Het online kopen van producten is snel, eenvoudig, gemakkelijk en veilig. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Skin Affair doet er alles aan om de vertrouwelijkheid van de klant te waarborgen wanneer er een online aankoop en betaling wordt gedaan. Waaronder het zorg dragen voor de beveiliging van creditcardgegevens en andere persoonlijke informatie. Alle persoonlijke informatie wordt versleuteld als deze over het internet wordt verzonden.

Administratief en ander gebruik niet voor marketingdoeleinden.

We gebruiken de informatie die u op de site invoert voor administratieve doeleinden en eventuele andere doeleinden die worden vermeld in de gegevensformulieren zelf en/of op de pagina's danwel in de e-mails die naar die formulieren verwijzen.


Direct Marketing

Door middel van de gegevens die u ons heeft verstrekt kunnen wij u het meest recente nieuws verschaffen over aanbiedingen en diensten waarvan we denken dat u erin bent geïnteresseerd.


Aan wie kunnen uw gegevens worden bekendgemaakt?

Openbaarmaking van uw gegevens aan anderen kan nodig zijn om ervoor te zorgen dat u de producten, die u gekocht heeft, snel en soepel ontvangt.

Aansprakelijkheid
De op deze website verstrekte informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. Skin Affair tracht naar beste vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen.

Skin Affair is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op de website, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou zijn genomen op grond van de weergegeven informatie.

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Skin Affair. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Juistheid van informatie en correct gebruik

De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.


Foutief of oneigenlijk gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord, opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Links

Het is mogelijk dat Skin Affair op de website een link plaatst naar een andere website waarvan Skin Affair meent dat die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief.

Algemeen

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Skin Affair behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Gezien deze voorwaarden je als bezoeker van onze website binden raadt Skin Affair je aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »